Art Deco Whitehouse Bros. Diamond Engagment Ring.

Art Deco Whitehouse Bros. Diamond Engagment Ring.
©