Litsenburg, C.v.

Country

City

Arnhem

Era

early 20th century